Благодарности

Ръководителят на проекта изказва голяма благодарност на Фонд Научни Изследвания към МОН от свое име и от името на участниците в проекта APTITUDE. Работата по проекта даде възможност за кариерно израстване на участниците, както и за засилване на изследователският им потенциал.

С помощта на проекта бе поставена добра основа за малка научна инфраструктура, състояща се от два сървъра и позволяваща както поддържането на резултатите от проекта, популяризиране на резултати от проекта в обществото чрез поддржката на сайт на проекта, така и възможност за стартиране на нови изследвания за развитие както на софтуерни системи и инструменти за приложение в образованието, така и за извличане, съхранение и обработка на големи данни.

Като резултат от изпълнение на предвидените дейности и задачи по проекта APTITUDE, членовете на научния колектив повишиха своята квалификация и компетентност като трима от членовете на екипа успешно придобиха ОНС „Доктор“, четвърти докторант успешно премина предзащита, а един от водещите учени и заемането на академична длъжност „професор“. Също така научният капацитет на колектива на проекта нарастна значително благодарение на публикуваните и приети за публикуване статии в сборници на научни конференции и списания, като общият им брой е 19 и от тях 8 с SJR, 10 в SCOPUS, 4 във WOS, 2 в ACM, 3 в IEEE и 3 в Springer.

Резултатите от проекта бяха представени в научни организации, което доведе до последващи дискусии и развиване на научно сътрудничество с изследователи в университети в чужбина, като университета в Каунас, Литва и Политехническо училище за Uige - ESPU, Ангола.Постигнати резултати

Резултат Раб. пакет Тип Достъп
D1.1. Сравнителни анализи на SOTA за препоръки и адаптация на учебно съдържание и работен поток от учебни дейности. РП1 Доклад публичен
D1.2. Анализ на нуждите на целевите потребители за ориентирана към потребителя адаптация на технологично подпомогнато обучение. РП1 Доклад публичен
D1.3. Анализ на нуждите на целевите потребители за платформи за ориентирана към потребителя адаптация на технологично подпомогнато обучение. РП1 Доклад публичен
D2.1. Спецификация на данните извлечени от системи за управление на обучението. РП2 Друг публичен
D2.2. Спецификация на данните извлечени от образователни игри. РП2 Друг публичен
D2.3. Изградено хранилище за съхранение и обработка на събраните данни. РП2 Софтуерна система публичен
D3.1. Моделиране на данни от модули от учебни курсове от LMS и образователни игри. РП3 Доклад публичен
D3.2. Процедури за анализ на данни от обучението и от игрите, събрани от LMS и образователни игри. РП3 Доклад публичен
D3.3. Моделиране на адаптацията и подобренията в учебното съдържание и работните потоци на дейностите. РП3 Доклад публичен
D4.1. Онтология и колекция от правила за образователната структура в система за управление на обучението. РП4 Друг публичен
D4.2. Онтология и колекция от правила за образователни игри. РП4 Друг публичен
D5.1. Формална спецификация на машината за анализ. РП5 Друг публичен
D5.2. Прототип на машината за анализ на данни. РП5 Софтуерна система публичен
D6.1. Формален модел на софтуерната архитектура за обучение, насочено към обучаемия в технологично-подпомогнатото обучение, базирано на анализи на данни от обучението и игрите. РП6 Друг публичен
D6.2. Софтуерен прототип на насочена към потребителя адаптация, базирана на анализите на данните от обучението и анализите в игрите. РП6 Софтуерна система публичен
D7.1. Отчет на оценката. РП7 Доклад публичен
D7.2. Резултати от оценката на използваемостта на платформата. РП7 Доклад публичен