WP2 Първоначален анализ на изследванията по темата и нуждите на потребителите

 • Идентифициране на нуждите на целевите потребители за ориентирана към потребителя адаптация на технологично подпомогнато обучение.
 • Идентифициране на нуждите на целевите потребители за платформи за ориентирана към потребителя адаптация на технологично подпомогнато обучение.
 • Проучване на съвременните тенденции за обработка на големи масиви от данни при системите за управление на обучението и образователните игри.
 • Проучване на методите и техниките за препоръки и адаптация на учебно съдържание и работен поток от учебни дейности.
 • Проучване на използването на анализа на големи масиви от данни при обучението и игрите.

WP3 Изграждане на хранилище на данни за съхранение и обработка

 • Събиране, изчистване и форматиране на данните получени от различни хетерогенни източници на системи за управление на обучението.
 • Събиране, изчистване и форматиране на данните получени от различни хетерогенни източници на образователни игри.
 • Организация на хранилище за агрегиране и анализ на събраните данни.

WP4 Методология на систематично извличане на знание чрез анализ на големи масиви от данни от LMS и образователни игри

 • Моделиране на подготовката на данните (почистване), съхранение и обработка на данните, получени от LMS системи с отворен код и от умни образователни игри.
 • Дефиниране на процедури за анализ на данни с цел анализ от LMS и образователни игри.
 • Моделиране на адаптацията и подобрения както на учебното съдържание така и работните потоци на дейностите на обучаемия, базирани на препоръки и произведените инструкции.

WP5 Изграждане на онтология и колекция от правила и факти

 • Създаване на формално описание на обектите и отношенията организирани в йерархия, таксономия и онтология в образователната структура в система за управление на обучението.
 • Дефиниране на колекция от правила за образователната структура в система за управление на обучението.
 • Създаване на формално описание на обектите и отношенията организирани в йерархия, таксономия и онтология в образователни игри.
 • Дефиниране на колекция от правила за образователни игри.

WP6 Проектиране и изграждане на машина за анализ на данните

 • Създаване на формална спецификация на машината за анализ на данни.
 • Избор на методи и алгоритми за реализация различните анализи на данни.
 • Разработване на прототип на машината за анализ на данни.
 • Ескпериментиране и оценяване на прототипa.

WP7 Проектиране и имплементация на софтуерен прототип

 • Проектиране на софтуерна архитектура за анализ на големи данни в обучението и игрите, генерирани от съвременни системи за електронно обучение, за обучение с център обучаемия, и образователни игри в съвременното технологично- подпомогнато обучение.
 • Разработване на отворен софтуерен прототип, базиран на предложената софтуерна архитектура.
 • Системна интеграция на платформата APTITUDE.
 • Системно разгръщане на платформата APTITUDE.

WP8 Валидиране на софтуерната платформа и методология

 • Дефиниране на начални пилотни сценарии, специфициращи прецизната дефиниция на сценариите за пилотните изпитвания, позволяващи измерване на стабилни индикатори, показващи, какво в потребителските изисквания трябва да бъде достигнато.
 • Дефиниране на пилотен план за оценка, специфициращ критериите за валидация и стратегиите за оценка.
 • Установяване на началните пилотни изпитвания. Две пилотни изпитвания ще бъдат проведени за дефинираните целеви групи, целеви области и целеви типове на дейностите и т.н.
 • Валидиране на началната система посредством оценката на двете пилотни изпитания.
 • Разработване на цялостен план за оценка.
 • Оценка на платформата APTITUDE.

WP9 Разпространяване на резултатите